Oecumenische Katholieke Communie


Oecumenisch Katholieke Communie in het kort:

Wij delen dezelfde theologische en liturgische traditie als de Rooms Katholieke Kerk, de Oosters Orthodoxe kerken, en andere apostolische kerken. Wij delen dezelfde historische ontwikkelingen als het Westers Christendom.

Onze moderne wortels rusten op de Oud-katholieke beweging die in 1870 ontstond als reactie op de aankondiging van het 1e Vaticaanse Concilie over de pauselijke onfeilbaarheid en het primaat van de pauselijke jurisdictie. Als Katholieke Kerk herkennen wij het belang van een paus in die zin, dat hij een teken van eenheid, en een peiler van leiderschap kan zijn in de Rooms Katholieke Kerk. Wij bidden voor de eenheid van het gehele lichaam van Christus dat kerk is. De gehele Katholieke en Apostolische kerk is deze van ALLE GEDOOPTEN. Wij ondersteunen alle mensen in hun inzicht en onderscheidingsvermogen van het geweten boven, het primaat van de wet. Hiermee geven we gehoor aan de oproep van Jezus in het evangelie van Lucas [6.36] "Wees barmhartig, zoals jullie Vader barmhartig is."Sacramenten Ieder gedoopte is uitgenodigd om deel te nemen aan de eucharistie. Wij herkennen onszelf in de doop en het geloof voor alle christen broeders en zusters. Door de doop bestaat er al een echte eenheid in de Kerk van Christus. Om die reden verspreiden wij met vreugde de uitnodiging van Jezus Christus om deel te nemen aan de Eucharistie, Wij erkennen dat de 7 sacramenten geen beloning zijn voor menselijke inspanning of voor datgene wat men bereikt heeft. De 7 sacramenten zijn goddelijke gaven van genade. 

Diaconaat en Priesterschap 

In onze kerk krijgen, alle gedoopte mannen en vrouwen de kans, om aan hun roeping te beantwoorden. Vrouwen zijn in onze kerk even actief en geëngageerd in het gewijde priesterambt als mannen. Voor God gaat het om de mens, niet om het geslacht. Gelijktijdig bevestigen wij allen in hun roeping, leek of gewijd, in welke levensstaat dan ook, of zij nu single zijn, gekozen hebben voor het celibaat, samenwonend, geregistreerd partnerschap of gehuwd zijn om dienstbaar te zijn als Mensen van God.

Huwelijk 

Binnen onze kerk is de intieme relatie van koppels een belangrijk gegeven van God. Wij zijn alleen naar Gods beeld en gelijkenis geschapen, allen kinderen van dezelfde Vader. Wij geloven dat God geen onderscheid maakt in Zijn kinderen. Ieder koppel die zich geroepen voelt om te huwen wordt door de priester bevestigd in het sacrament van het huwelijk. 

Het sacrament van het huwelijk is mogelijk voor hetero, homo of lesbische koppels. De ervaringen en inzichten van mensen zijn nergens meer nodig dan op het gebied van intieme menselijke relaties. Wij geloven dat de gave van seksuele eenwording een bron van viering van de liefde is voor koppels. Die liefde stelt hen in staat om intimiteit exclusief en veilig te delen. Wij geloven dat het een gevaar is voor het huwelijk en voor andere intieme relaties om het delen van seksualiteit te onthouden. 

Scheiding is traumatisch voor allen die daarmee te maken krijgen; partners, kinderen en voor de verder familie. Scheiding is echter in veel omstandigheden de best mogelijke oplossing voor relaties die definitief mislukten. Veel mensen die gescheiden zijn, ervaren de roeping om te huwen, de roeping om in intieme liefde samen te gaan met iemand anders. Daarom heeft de kerk besloten om het na een scheiding mogelijk te maken opnieuw in het huwelijk te treden. In pastorale gesprekken voor het huwelijke bespreken wij met de gehuwden wat hun geschiedenis is en hoe zij kunnen groeien in hun nieuw gesloten huwelijk. Deze nieuwe huwelijken kunnen het beste gevoed en verzorgd worden in het sacramentele leven binnen de kerk. 

Uitnodiging om het eigen geweten te volgen

Het gebruik van anti-conceptie en kunstmatige geboorteregeling is een manier om op een verantwoordelijke manier te grootte van het gezin te bepalen, dit is echter een zaak van het eigen geweten en dient bepaald te worden door de koppels zelf. Wij geloven dat het gebruik van anti-conceptie, indien verantwoord gebruikt, kan bijdragen aan de gave van de seksuele eenwording, het verminderen van abortussen en ongewenste zwangerschappen en het verminderen van seksueel overdraagbare ziekten. Wij willen de waardigheid van alle mensen bevestigen, ongeacht ras, nationaliteit, religieuze binding, geslacht of seksuele gerichtheid. Wij streven naar rechtvaardigheid in de universele kerk en voor de hele wereld. De aloude wijze woorden van Sint Augustinus, 'in essentie, eenheid, in niet-essentie, vrijheid, in alles, naastenliefde " kunnen ons hier tot voorbeeld zijn.

voor meer info kan u terecht op https://www.ecumenical-catholic-communion.org 


Onze verantwoordelijke Bisschop Francis Kerbs 


Francis Krebs (geboren op 12 december 1946) is een Amerikaanse bisschop die de oecumenisch-katholieke communie momenteel leidt als onze voorzittende bisschop. Hij trad op 18 september 2015 in functie en nam deze taak over van bisschop Peter Elder Hickman, de bisschop die de Oecumenische Katholieke Communie oprichtte en Voorzittende bisschop was van 2003-2015. Met de verkiezing van + Francis verhuisde de de hoofdzetel van de voorzittende Bisschop naar St. Louis.